بخشی از وصیتنامه شهید اشرفی اصفهانی(ره) در برنامه سحرگاهی ماه خدا از شبکه یک سیما