چرا تا 100 سال قبل پوشش و حجاب یک الزام اجتماعی در غرب بوده؟ سینما چه تغییری در پوشش مردم داده است؟.....