شکارچی در جنگل راه می افتد و تمام حیوانات را یکی پس از دیگری از بین می برد، غافل از این که زندگی خودش را هم به نابودی می کشاند. انیمیشن زیبا با مضمون محیط زیست