بسیج، ای همه نوجوانان بسیج/ بسیج، ای تمام جوانان بسیج/ز رهبر وصیت شده این پیام/که در راه اسلام نمایید قیام. سرودی خاطره انگیز درباره بسیج توسط دانش آموزان بسیجی