آهای داعش یا دولت موقت شام و عراق یا هر چیز دیگیری که خودتان نامیده اید .اجازه بدهید من کسی را به شما معرفی کنم.این محمد حسین ابوخضیر 16 ساله است که....