معرفی و توضیح کتب مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی با حضور فرزند ایشان در برنامه ضیافت ....