نقل خاطره ی شفای درد زانوی مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی از زبان فرزند برومند ایشان در برنامه ضیافت....