نماهنگ دولت آمریکایی با موضوع ارتباط داعش با آمریکا و کشورهای غربی بر اساس مستندات روزنامه ها و سایت های آمریکایی و غربی به سفارش پرتال آستان‌قدس رضوی توسط کانون ۹ دی ساخته شد.