تصاویری از مسجد تاریخی جامع یزد به همراه آوازی دلنشین از استاد علیرضا افتخاری