توصیه های دائمی مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی به فرزندان و نحوی عکس العمل ایشان در مقابل لغزش افراد خانواده و همچنین برخورد ایشان با طلاب..