بیان گوشه هایی از زندگی پر برکت مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی با حضور فرزند برومند ایشان آیت الله شیخ جواد تبریزی در برنامه ضیافت...