بخشی از وصیتنامه شهید صفدر علیپور حقیقی از مرودشت در برنامه سحرگاهی ماه خدا از شبکه یک سیما