بخشی از وصیتنامه شهید علی فخارنیا از تهران در برنامه سحرگاهی ماه خدا از شبکه یک سیما