پیاده روی مرحوم حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی در ایام فاطمیه با پای برهنه