بیان خاطره ای زیبا در مورد گفتگو ی آیت الله خوش وقت در حرم امام رضا (ع)....