بیان خاطرات و نحوه ی برگزاری جلسات ختم صلوات توسط آیت الله خوش وقت از ززبان حجت الاسلام طارمی ....راد