حال و هوای شهر پیامبر بهاری است....غرق تبسم و طرب و بی قراری است....از آسمان به سوی زمین نور جاری است....خوشبخت عاشقی که به شب زنده داری است.....