امشب که فرشتگان سخن می گویند...گویا سخن از زبان من می گویند..ذکر لبشان شنیدنی تر شده است..در ارض و سما حسن حسن می گویند...