دختر کوچولویی که معلول بینایی، شنوایی و گفتاری است به همراه مادرخوانده اش که معلول است مهمانان احسان علیخانی در فصل نوزدهم ماه عسل بودند ...