بگو هنوز هستی،بگو که اینجایی /بهم بتاب از شب فانوس دریایی /به من که تاریکم بی تکیه گاه و سرد / فاصله رو بشکن بازم به من برگرد / .... آهنگ میانی سریال مدینه قسمت 18