پیشوایی که در میدان جنگ یا درموضوعات سیاسی یا موضوعات اجتماعی، ابتدا خودش را تعلیم داده باشد سپس به سراغ تعلیم مردم برود اولاتر و برتر از دیگر پیشوایان است