خدایا من از تو کمک میخواهم در مقابل قریش زیرا آنها با من نزاع و دشمنی می کنند...