بیان خاطره ای از ورود اولین بلندگو به مساجد ایران و واکنش برخی از مردم، از زبان فرزند آیت الله شاه آبادی.