قسمتی از سخنرانی اما خامنه ای در ماه رمضان: در هیچ ماه دیگری به اندازه ماه رمضان مسلمین توفیق برای دعا و نماز و ذکر خدا و... پیدا نمیکنند