مشکلی که اکثر پدر و مادر ها با ان مواجه هستند این است که نمی دانند فرزندشان چه وقت به بلوغ جسمی و روانی خود رسیده است و....