ماه عسل در این فصل، زندگی فرزندانی را روایت می کند که از دو راهی بخشش یا انتقام از پدری که قاتل مادرشان شده عبور کردند ...