امام خمینی در این باره می فرمایند: مهمانی خدا پرهیز دادن از چیزهای مربوط به شهوات است و باید به آداب روحی ماه رمضان عمل شود