علی علی یا علی..یتیما با ظرف شیر..ساکتن و سر به زیر...غم رو شونه هاشون...اشک چشماشون رو گونه هاشون...ناله می کنن از غم باباشون...