داستان حمایت همه جانبه ی مرحوم آقا نجفی اصفهانی از ستم دیدگان و مظلومان....