داستان پاسخ سلطان عثمانی به نامه ی مرحوم آقا نجفی اصفهانی از زبان نبیره ی ایشان