بخشی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در مورد حضور روحانیون در مبارزات از قبل از مشروطه تا بعد از آن و مخصوصا مرحوم آقا نجفی اصفهانی ....