توصیف بزرگ مرد اسلام حضرت علی علیه السلام به لسان آیت الله خزعلی، از دامن علی علیه السلام سیل به جانب مردم روان میشود و هیچ مرغ تیزپری به قله ایشان نمیرسد