قسمتی از بیانات شهید چمران: خداوندا تو را شکر می کنم که با فقر آشنایم کردی تا رنج گرسنگان را بفهمم و ...