آموزش دوخت دامن دخترانه توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس