نقل داستان برخورد آیت الله مرعشی نجفی با مرد مستی که در نیمه شب در کوچه های شهر پریشان حال گذر می کرد و .....