نقل داستان مردی که با تضرع و زاری از آیت الله مرعشی نجفی خواست که به خانه ی او پا بگذارد و...از زبان فرزند آیت الله مرعشی نجفی ...