آیا حجاب مانعی برای حضور زن در جامعه است؟ پاسخ این سوال را در این گزارش بیابید!