این حسن کیست که سر تا به قدم او حسن است ... این چراغی است که در بزم دل انجمن است ... این کریم بن کریمی است که در دشمن و دوست ... همه جا از کرم و عطایش سخن است ... این عزیزی است که پیغمبر اکرم فرمود .... پسر من جگر من ثمر قلب من است / مداحی حاج محمد رضا طاهری به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)