انفاق یکی از مهم ترین پایه های اساسی در اسلام است در انفاق اولویت بندی وجود دارد که در ابتدا باید به چه کسی انفاق کرد و.....