آموزش یک مدل بستن روسری در برنامه یه خونه یه دریا از شبکه استانی بوشهر