در آنجا چه بابلزبگ کجاست؟ رد آنجا چه اتفاقاتی افتاد؟ چه زمانی تاسیس شد؟ اصلا نام این مکان را شنیده اید؟ پاسخ تمام این سوالات را در برنامه راز با حضور دکتر جید شاه حسینی میشنویم...