در این قسمت از برنامه ی راز بخش اول گفتگو با دکتر مجید شاه حسینی در مورد فیلم تحریف آمیز طبیب را خواهیم دید که موضوع آن در مورد ابوعلی سیناست و....