سال 58 هوادان شاپور بختیار با حمایت غرب و عوامل داخلی سازمانی بنام نقاب را تشکیل دادند که برنامه اش براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق کودتای نظامی بود.