آموزش تکنیک میناکاری یا نما مینا کاری با حضور خانم بنیادی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما