مهمان دیگر این فصل از برنامه ماه عسل مردی بود که شگردهای جالبی را برای معاف شدن از سربازی به کار گرفته بود.