گزیده ای از بیانات ارزشمند آیت الله قرائتی در باب لزوم تحقیق در آیات حقوقی قرآن کریم و همچنین دقت در اجرای عدالت