مولکول های tRNA به همراه ریبوزوم کارهای مهمی در فرایند ترجمه انجام می دهند. زیرواحدهای ریبوزوم از هم باز شده، پذیرای tRNA می شوند. ترجمه شامل سه مرحله شروع، ادامه و پایان است که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهد شد.