بخشی از وصیتنامه شهید حسین نصرتی در برنامه سحرگاهی ماه خدا