هر کی یارش نرفته باشه سفر /هی چشاشو به در نمی دوزه/ ارزش هر کسی به چیزیه که/ داره تو آرزوش می سوزه / ... نماهنگ حکایت آهو با صدای پویا بیاتی