آموزش یک تونیک ساده توسط خانم عمادی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس